Użycie strony internetowej Fathom jest jednoznaczne z akceptacją poniższych warunków świadczenia usług. Zawartość strony fathom.pl oraz połączonego z nią bloga jest prezentowana dla celów edukacyjnych. Właściciel strony fathom.pl oraz połączonego z nią bloga nie daje żadnej gwarancji w kwestii dokładności, prawdziwości i pełności jakichkolwiek informacji znajdujących się na w.w. stronie lub blogu, oraz na wszelkich stronach do których w.w. strony łączą. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub niedomówienia w w.w. Informacjach, lub za brak dostępu do w.w. Informacji. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody wynikające z wyświetlenia, udostępnienia lub użycia w.w. Informacji. Zawartość strony fathom.pl jest własnością intelektualną firmy Fathom McRobb, Shpakau, Jejer s.j.. Fathom nie przyjmuje wynagrodzenia w jakimkolwiek formacie za jakiekolwiek recenzje i rekomendacje produktów. Powyższe warunki świadczenia usług mogą zostać zmienione lub zmodyfikowane w dowolnym momencie, również bez ostrzeżenia.